Privacyverklaring

Verwerken van persoonsgegevens

B-Naturall verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam –  Adres –  Telefoonnummer _ Geboorte datum – E-mailadres -

Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bnaturall.nl, informatie wordt hierna verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B-Naturall verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Het toesturen en verwerken van facturen – Om goederen en diensten bij u af te leveren – Het bijhouden van de genoten behandelingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

B-Naturall neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B-Naturall) tussen zit. B-Naturall gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: – klantenbestand Novabeauty

Bewaren van persoonsgegevens

B-Naturall bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 5 jaar > Het kunnen contacteren voor een eventuele afspraak E-mailadres > 5jaar >  Telefoonnummer >5jaar>. Het kunnen bevestigen van een eventuele afspraak.

Delen van persoonsgegevens met derden

B-Naturall verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

B-Naturall gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B-Naturall en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bnaturall.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. B-Naturall wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens 

B-Naturall neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bnaturall.nl


Bent u een nieuwe klant en wilt u dat ik uw gegevens noteer in het klantenbestand, download hieronder de verklaring en neem deze ondertekent mee naar uw afspraak.

Privacyverklaring B Naturall Beautysalon
PDF – 203,9 KB 510 downloads

Toestemming voor het plaatsen van foto's tbv een (huidverbeterende)behandeling.


Contract Photoshoot
PDF – 122,0 KB 473 downloads